Neuadd Pontyberem Hall
Cartref
Home
Hanes
History
Digwyddiadau
What's On
Cyfleusterau
Facilities
Tariff
Tariff
Oriel
Gallery
Cysylltwch â Ni
Contact Us

Sadwrn - Saturday

Ebrill 23rd April 2016
Byw'n gynaliadwy - Sustainable Living
Farchnad yn y bore/Cyngerdd yn y Nos
Market in Morning/Concert in Evening


Mae Cyngor Cymuned Pontyberem wedi lansio gwefan newydd, fel rhan o'i hymrwymiad i wasanaethu'r pobl a'r gymuned yn Pontyberem a Bancffosfelen felly mae yna croeso i chi ymweld ar wefan newydd wrth clicio ar y linc isod:

Pontyberem Community Council has launched a new website as part of its commitment to serve the people and the community in Pontyberem and Bancffosfelen so you are welcomed to visit the new council website by clicking on the link below:

www.cyngorcymunedpontyberemcommunitycouncil.co.uk

 

Sioe Nesaf
**Forthcoming Event**

Ebrill 9th April

'Farchnad Lleol
Local Market'

Ebrill 14th April

'Celf a Chreft
Arts and Crafts'

Urdd Gobaith Cymru
urdd

 

Fwy o fanylioni ddilyn
More information to follow

Croeso
Croeso i wefan Neuadd Goffa ac Institiwt Pontyberem. Mae'r Ganolfan Ddiwylliannol yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ac adloniant. Yn gyson mae mudiadau lleol a chenedlaethol yn mwynhau defnyddio'r adnoddau a gynigir ynghyd â'r cyfeillgarwch. Estynnwn groeso cynnes i ddefnyddwyr newydd tra, ar yr un pryd, gwerthfawrogwn gefnogaeth mudiadau fu'n cydweithio gyda ni am nifer o flynyddoedd.

Welcome
Welcome to the Pontyberem Memorial Hall and Institute web site. The Cultural Centre offers a diverse range of activities and entertainment. Local and national organisations regularly enjoy the facilities and hospitality offered. We extend a warm welcome to new friends while, at the same time, greatly value the support of organisations who have worked with us for many years.

Llyfrgell
PONTYBEREM Library

Oriau Agor Ychwanegol
Yn dechrau ar
Dydd Llun 17eg Medi 2012
bydd y Llyfrgell ar agor am ddwy awr ychwanegol bob
Dydd Llun, hynny yw:
10.00 y bore - 12.00 canoldydd ynogystal รก
Dydd Mercher:
10.00 y bore - 1.00 y prynhawn
4.00 y prynhawn - 7.00 yr hwyr

Extra Opening Hours
Commencing on Monday
17th September 2012
the Library will be open for an extra two hours every
Monday that is:
10.00 a.m -12.00 noon
as well as Wednesday:
10.00 a.m. - 1.00 p.m.
4.00 p.m. - 7.00 p.m
.
Ffôn/Tel: 01269 871075  
2012 © Neuadd Pontyberem Hall