Neuadd Pontyberem Hall
Cartref
Home
Hanes
History
Digwyddiadau
What's On
Cyfleusterau
Facilities
Tariff
Tariff
Oriel
Gallery
Cysylltwch â Ni
Contact Us
Hydref 9th October 2015

Pontyberem Hall would like to announce that Sinfonia Cymru will again
visit the hall on October 16th, 2015

Hoffai Neuadd Pontyberem i gyhoeddi y bydd Sinfonia Cymru unwaith
eto ynymweld â'r neuadd ar 16 Hydref, 2015

Mae Cyngor Cymuned Pontyberem wedi lansio gwefan newydd, fel rhan o'i hymrwymiad i wasanaethu'r pobl a'r gymuned yn Pontyberem a Bancffosfelen felly mae yna croeso i chi ymweld ar wefan newydd wrth clicio ar y linc isod:

Pontyberem Community Council has launched a new website as part of its commitment to serve the people and the community in Pontyberem and Bancffosfelen so you are welcomed to visit the new council website by clicking on the link below:

www.cyngorcymunedpontyberemcommunitycouncil.co.uk

 

Sioe Nesaf
**Forthcoming Event**

Hydref 9 October

Noson Dynion
Gentlemen's
Evening

Hydref 16 October

Sinfonia Cymru
Mwy o wybodaeth i ddilyn
More
information to follow

Croeso
Croeso i wefan Neuadd Goffa ac Institiwt Pontyberem. Mae'r Ganolfan Ddiwylliannol yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ac adloniant. Yn gyson mae mudiadau lleol a chenedlaethol yn mwynhau defnyddio'r adnoddau a gynigir ynghyd â'r cyfeillgarwch. Estynnwn groeso cynnes i ddefnyddwyr newydd tra, ar yr un pryd, gwerthfawrogwn gefnogaeth mudiadau fu'n cydweithio gyda ni am nifer o flynyddoedd.

Welcome
Welcome to the Pontyberem Memorial Hall and Institute web site. The Cultural Centre offers a diverse range of activities and entertainment. Local and national organisations regularly enjoy the facilities and hospitality offered. We extend a warm welcome to new friends while, at the same time, greatly value the support of organisations who have worked with us for many years.

Llyfrgell
PONTYBEREM Library

Oriau Agor Ychwanegol
Yn dechrau ar
Dydd Llun 17eg Medi 2012
bydd y Llyfrgell ar agor am ddwy awr ychwanegol bob
Dydd Llun, hynny yw:
10.00 y bore - 12.00 canoldydd ynogystal á
Dydd Mercher:
10.00 y bore - 1.00 y prynhawn
4.00 y prynhawn - 7.00 yr hwyr

Extra Opening Hours
Commencing on Monday
17th September 2012
the Library will be open for an extra two hours every
Monday that is:
10.00 a.m -12.00 noon
as well as Wednesday:
10.00 a.m. - 1.00 p.m.
4.00 p.m. - 7.00 p.m
.
Ffôn/Tel: 01269 871075  
2012 © Neuadd Pontyberem Hall